zo18022018

zondag 18 februari 2018

Je bent hier:Home|Hele gezin|Nieuws|Overzicht plannen politieke partijen met de kinderopvang

Overzicht plannen politieke partijen met de kinderopvang Speciaal

Beoordeel dit item
(14 stemmen)
kinderopvang plannen 2012Woensdag 12 september 2012 zijn de landelijke verkiezingen. Voor ouders met kinderen is het belangrijk om te weten wat de politieke partijen van plan zijn op het gebied van de kinderopvang. TipsWerkendeOuders heeft daarom op een rij gezet wat de grootste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen over de kinderopvang voor de komende jaren.

Betaalbare kinderopvang

Veel partijen pleiten voor betaalbare kinderopvang en beloven ook meer geld uit te zullen trekken voor de kinderopvang. Hierover volgt een overzicht van de standpunten van de grootste partijen op een rij, gevolgd door een aantal berekeningen van het CPB wat het allemaal moet gaan kosten en waar het geld dan vandaan komt:

VVD kinderopvang standpunten:

Door de ingrepen in de kinderopvangtoeslag staat de betaalbaarheid van kinderopvang voor hardwerkend Nederland onder druk. De voorstellen van de VVD repareren dit. De VVD wil meer aandacht voor hoogbegaafdheid in het onderwijs en over het algemeen meer aandacht voor taal en rekenen op scholen. De ingezette hervormingen (bezuinigingen) op het speciaal onderwijs gaan door.

CDA kinderopvang standpunten:

Het CDA wil integratie tussen de voor- en vroegschoolse educatie en de basisschool realiseren in de vorm van een groep 0 voor 3-jarigen met een taal- en ontwikkelingsachterstand. Scholen mogen zelf buitenschoolse opvang realiseren. De regels voor buitenschoolse opvang moeten versoepelen. In haar verkiezingsprogramma stelt het CDA voor dat alle werkende ouders, ongeacht het inkomen recht houden op ten minste de werkgeversbijdrage (= 1/3 deel).

SP kinderopvang standpunten:

Kinderopvang dient betaalbaar te zijn en van goede kwaliteit. De ouderbijdrage voor kinderopvang wordt sterker inkomensafhankelijk gemaakt voor het tweede en volgende kind. Het toezicht op de opvang wordt verbeterd en ouders krijgen meer rechten en meer inspraak. De SP wil schoolzwemmen weer invoeren, het aantal managers op scholen terugdringen en segregatie op scholen tegengaan en als overheid sturen.

PvdA kinderopvang standpunten:

Er moet meer alertheid zijn op taalachterstanden bij kinderen, niet alleen in de kinderopvang maar ook bij het consultatiebureau en de huisarts. De kinderopvang biedt voor- en vroegschoolse educatie aan en medewerkers van de kinderopvang moeten goed geschoold zijn. De PvdA wil meer mannen voor de klas en de verlofregeling voor ouders beter verdelen tussen man en vrouw.

PVV kinderopvang standpunten:

De PVV wil geen verdere bezuinigingen op de kinderopvang. Kinderbijslag mag tot maximaal twee kinderen per gezin worden verstrekt. Elke school moet verplicht een anti-pestbeleid hebben.

D66 kinderopvang standpunten:

D66 streeft naar een ‘leerrecht' vanaf tweeënhalf jaar waarbij een combinatie kan worden gevonden van voorschoolse educatie, kinderopvang en onderwijs. Hiermee kan een oplossing worden gevonden voor de bestaande belemmeringen voor toegang tot de arbeidsmarkt wegens ontoereikende of te dure kinderopvang. Ook wil de partij aandacht voor natuur- en milieueducatie op basisscholen.

GroenLinks kinderopvang standpunten:

Het spreekt voor zich dat kinderopvang betaalbaar moet zijn voor iedereen: geen ouder zou minder hoeven te gaan werken omdat de kosten van de opvang te hoog zijn geworden. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag voor het aantal uren dat zij participeren plus reistijd. Voor zzp'ers moet bovendien een andere, minder bureaucratische opplossing komen.

ChristenUnie kinderopvang standpunten:

De ChristenUnie heeft een aantal concrete maatregelen in gedachten. Zij willen de kinderbijslag en kindgebonden budget verhogen, zodat ouders meer ruimte hebben om zelf te beslissen hoe zij de opvoeding gaan regelen. Gastouders moeten meer ruimte krijgen. De kinderopvangtoeslag wordt omlaag gebracht, zo wordt over het eerste dagdeel van de kinderopvang geen toeslag meer uitgekeerd (geldt voor maximaal één kind in een gezin). Hiernaast wordt de kinderopvangtoeslag gemaximeerd op zes dagdelen opvang per week, daarboven wordt geen toeslag meer uitgekeerd.

CBP berekeningen Kinderopvangtoeslag

Er is een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voor om de komende jaren meer geld aan kinderopvang te besteden, waarbij GroenLinks het meest aan kinderopvang wil uitgeven. Een hogere toeslag lijkt goed nieuws voor alle ouders die gebruik maken van kinderopvang. Helaas wordt dat beeld genuanceerd als we de financiering van de extra uitgaven bekijken.

Hoe financieren partijen de extra kinderopvanguitgaven?

VVD en PVV financieren het (deels) terugdraaien van de bezuinigingen door doelgroepouders, die onder andere kinderopvang gebruiken voor deelname aan re-integratietrajecten, van de toeslagregeling uit te sluiten.
De PvdA, het CDA, GroenLinks en D66 vinden dekking in een andere inkomensdefinitie voor de toeslagtabel zodat ouders in een hoger inkomenstarief worden ingedeeld en weer minder toeslag ontvangen.
D66 vult de dekking aan met een extra maatregel waardoor huishoudens met een bepaald minimum vermogen én huishoudens die gebruik maken van gastouderopvang uitgesloten worden van kinderopvangtoeslag.

Breed draagvlak voor aanpassen toetsingsinkomen toeslag

Uit CPB overzichten blijkt dat er een relatief breed draagvlak is voor het aanpassen van de inkomensdefinitie van de toeslagtabel waardoor het huidige toetsingsinkomen wordt verhoogd met de hypotheekrente en het huurwaardeforfait. Daardoor worden de toetsingsinkomens hoger waardoor ouders in een lagere toeslagcategorie vallen en minder toeslag krijgen.

Enerzijds beloven partijen dus meer kinderopvangtoeslag door het verhogen van de toeslagpercentages maar tegelijkertijd financieren zij dat door alternatieve bezuinigingen die eveneens de ouders die gebruik maken van kinderopvang treffen. Hoe de maatregelen in een nieuw Regeerakkoord uiteindelijk uitpakken voor individuele huishoudens zal nog moeten blijken.

Bronnen: verkiezingsprogramma's VVD, CDA, SP, PvdA, PVV, D66, GroenLinks, ChristenUnie, en Buitenhek


Interessante artikelen:

Belastingaangifte 2016: gebruik de aangiftechecklist

Overzicht beste buitenspeelspelletjes

De taal van je baby: slaap- en hongersignalen

De kans op een tweeling

De zwangerschapskalender

Informatie over babykamertrends, babyuitzet en de kosten daarvan 


Leuke columns:

Test-ster

Mini-Me

Wennen op de basisschool

Altijd checken!

Recordpoging baby

Hoe doen andere ouders dat?

Slaapgebrek door baby: doorbijten maar